Søk

Vinn - En av over 200 Vekstbedrifter i Norge

 


Vinn Industri Drammen AS er en VEKST-bedrift og del av et landsomfattende fellesskap med bedrifter fra Båtsfjord i nord til Mandal i sør. VEKST-bedriftene beskjeftiger gjennom et mangfold av verdiskapning over 9500 mennesker. Hovedoppgaven er å utvikle mennesker.

Tilbudet Vinn
Ved Vinn vil du få den hjelpen du selv trenger for å sette deg mål og legge planer for hvordan du skal nå dem. Her kan du gjøre egne erfaringer i trygge omgivelser. Alle ledere ved Vinn har solid kompetanse innen ett eller flere yrkesfag. Gjennom VINN-SKOLEN vil du bli tilført mulighet for teoretisk læring i tillegg til deltagelse i en mangfoldig produksjon og verdiskapning for mange fornøyde kunder. Trim i arbeidstiden er positivt for kropp og sjel. Det skjer gjennom tilbud om deltagelse i “stavgruppen”.

Samarbeide med NAV - rett tilbud til rett person
Som tiltaksarrangør tilbyr Vinn primært VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid). For å få et fast tilbud må uføretrygd være innvilget. Det er fullt mulig å prøve ut et VTA-tilbud i påvente av saksbehandling. Et VTA-tilbud vil være reversibelt. Det betyr at du framtidig kan komme over i andre tilbud, hvis det vil være mer gunstig for din videre utvikling og oppnådd kompetanse.

Arbeidspraksis
I samarbeide med NAV, gir Vinn også kortsiktige avklaringstilbud i tillegg til VTA.  Fortsatt gjelder mottoet “rett tilbud til rett person”. Vinn´s ledere samarbeider med den tilbudet gjelder og NAV om oppfølgingen av den enkelte på avklaringstilbud. Det gis også tilbud om arbeidspraksis til elever fra distriktets videregående skoler 1-2 dager pr. uke etter nærmere fastsatte retningslinjer.

Kompetanse - og opplæring ved Vinn
• grafisk etterbehandling
• emballering og pakking
• lagerfunksjoner og logistikk
• sjåførfunksjoner
• truckfører
• vaskeri/kantine

Praktiske forhold
• normal arbeidstid 09.00 - 14.25
• god bussforbindelse
• 4 ukers fellesferie om sommeren
• bonuslønn hver 14. dag

Ansettelse og prosedyrer                                                                                                   Vinn Industri Drammen AS er i egenskap av tjenesteleverandør underlagt de til enhver gjeldende avtaler og regelverk med NAV.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap med kommuner som eiere. Eierne har oppnevnt et styre for selskapet. (selskapets vedtekter)

Alle søknader om VTA-plass ved Vinn, skjer ved henvendelse til NAV Drammen. Kontaktperson ved NAV: Katrine Christiansen.

Eventuelle kortsiktige avklaringstilbud gis kun etter en bestilling fra NAV Drammen eller andre regionale NAV-kontorer.

Distriktets videregående skoler henvender seg direkte til Vinn ved forespørsel om praksistilbud. Kontaktperson ved Vinn: Eva Kristiansen.

For alle andre forespørsler om Vinn`s tilbud, kontakt Eva Kristiansen: eva@vinn-drammen.no, Tlf. 32 21 08 61, mandag, onsdag eller fredag, 09.00 - 15.00

Styret har oppnevnt et Rådgivende Utvalg, som på faglig grunnlag skal behandle alle saker om inntak, oppfølging og avslutning av yrkeshemmedes arbeidsforhold. Utvalget består av et medlem fra NAV Drammen Arbeid, samt 2 medlemmer fra Vinn. Styret oppnevner et medlem som observatør fra kommunene i utvalget. Samarbeidet med NAV Drammen Arbeid er tuftet på en kravspesifikasjon og samarbeidsavtale.

Klager på tjenestetilbud og annet

Alle typer klager skal rettes skriftlig til attføringsavdelingen. Alle klager blir besvart skriftlig. Dersom klagen ikke fordrer behandling i en høyere instans, mottas svar på klagen innen 1 uke.

Klagebehandling høyere instanser

  1. Administrativt til selskapets daglige leder
  2. I selskapets styreoppnevnte Rådgivende Utvalg
  3. I selskapets styre

Svarfrist fra klagebehandling i høyere instanser Rådgivende Utvalg og selskapets styre vil være situasjonsbetinget.

 


 

Til toppen av siden

Topp

- en Vekst-bedrift
Vinn Industri Drammen AS
Glassverket Industrisenter
Svelvikveien 81
Tel: 32 21 08 60
Fax: 32 21 08 66

Administrasjon:
Vegar
Siri

Produksjonsavdeling:
Elin
Ståle
Egil

Grafisk avdeling:
Gunder
Magnar

Attføringsavdeling:
Eva

Vinn Industri Drammen AS © 2008-18 - Innholdsoversikt | Webpublisering og webdesign med Siteman CMS