Vinn Industri Drammen AS er sertifisert av kvalitetssikringssystemet Equass Assurance.

“EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.” http://www.equass.no

Vinn Industri har vært en Equass-sertifisert bedrift siden 2012. Siste revisjon og godkjennelse i februar 2018 med 3 års varighet. Vi opprettholder et gjennomgående sterkt fokus på kvalitetssikring både internt på arbeidsplassen og utad mot våre kunder og samarbeidspartnere.

EQUASS-logo

KVALITETSPOLITIKK

Vinn Industri Drammen as

Vinn skal være en bedrift som utvikler mennesker gjennom trygghet og arbeid.

Vi skal sørge for at bedriften fremstår som en foretrukket tjenesteleverandør og samarbeidspartner, både for de som trenger tilrettelagt arbeid, ansatte, eiere, NAV og våre oppdragsgivere.

Bedriftens målsetting er at våre deltakere, ansatte, partnere og kunder skal møte en bedrift som synliggjør sin visjon og formål gjennom verdiene: kvalitet, konkurransedyktighet og trivsel.

Bedriften fokuserer på kvalitetspolitikk gjennom:
• Følge opp avtalen med NAV og underliggende kravspesifikasjon.
• Ha et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene i Equass Assurance.
• Gi våre deltakere økt livskvalitet gjennom trygghet og arbeid.
• Tilrettelegge best mulig for hver deltaker ved å ha best mulig egnede oppgaver.
• Ha et godkjent system for HMS med gode rutiner for gjennomføring.
• Sørge for at mottagelse av nye deltakere er planlagt og forberedt ved oppstart.
• Kvalitet på produkter og tjenester til våre oppdragsgivere.
• Deltakere, ansatte og samarbeidspartnere skal involveres slik at vi oppnår forståelse, gjenkjenning, og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid.
• Vi skal ha kvalitet på dagsorden og ha et aktivt fokus på kvalitetsmål i alle ledd i bedriften.

01.01.17 – 31.12.2018.

Visjon: “Skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid”

Etikk

Etiske retningslinjer for deltakere og ansatte ved Vinn Industri Drammen as.

Vinn Industri Drammen as har fastsatt retningslinjer for ansatte og deltakere som skal stimulere til god yrkesutøvelse og videreutvikle gode holdninger og praksis. Etiske retningslinjer ses i sammenheng med Rettighetsdokumentet, Politikk for brukermedvirkning, Arbeidsreglement og Verdidokumentet gjeldene for Vinn Industri.
• Alle ansatte og deltakere skal behandles med likhet og respekt uansett kjønn, alder, politisk holdning, bakgrunn, seksuell legning eller religion.
• Vi skal gjøre oss kjent med, og innrette oss etter de regler og avtaler som er satt ved bedriften.
• Vi skal legge til rette for aktiv brukermedvirkning.
• Vi skal bidra til et trygt og utviklende arbeidsmiljø
• Vi skal være en god kollega som gir støtte og hjelp til andre medarbeidere
• Vi skal overholde taushetsplikten som gjelder ved bedriften
• Vi skal innhente samtykke fra den enkelte i saker der det er behov for dette
• Vi skal bidra til at alle menneskelige og økonomiske ressurser utnyttes til det beste for bedriften
• Vi skal respektere andres funksjon og stilling ved bedriften
• Vi skal verne / stoppe ethvert forsøk på fysisk, psykisk eller økonomisk utnytting av noen med et arbeidsforhold ved Vinn Industri
• Vi skal melde fra tjenestevei ved brudd på etiske retningslinjer
• Alle skal involveres og informeres om de planer og tiltak som bedriften skal iverksette
• Alle skal bidra etter beste faglig evne og anerkjennes for det arbeidet de utfører
• Alle skal føle vår tillit, og vi skal ikke misbruke andres tillit
• Alle skal søke å utvikle seg, fornye seg og ta til seg kunnskap
• Alle skal bidra til en stimulerende og utviklende kultur

Vi skal gjøre oss fortjent til våre samarbeidspartnere og kunders tillit.
01.01.17 -31.12.18.

Rettighetsdokument

Rettigheter og plikter for deltakere ved Vinn Industri Drammen as.

Vinn Industri Drammen as har fastsatt rettigheter og plikter som er viktige for at hver person skal behandles på et selvstendig grunnlag, og at samfunnet skal respektere den enkeltes grunnleggende rettigheter:
Alle ansatte og deltakere ved Vinn Industri skal behandles med likhet og respekt uansett kjønn, alder, politisk holdning, bakgrunn, seksuell legning eller religion.

Rettigheter:

Deltakere VTA / andre tiltak:
• Rett på skriftlig arbeidsavtale
• Rett på lønn/bonus
• Alle rettigheter etter Arbeidsmiljøloven og ferieloven, med unntak av sykepenger utover de første 16 dager.
• Individuelle mål og medarbeidersamtaler
• Opplæring i passende arbeidsoppgaver
• Informasjon fra bedriften
• Organisasjonsfrihet
• Rett til individuell behandling
• Rett til respekt, empati, trygghet, mestring og kompetanse
• Rett til informasjon om endringer i prosedyrer
• Rett til å uttrykke sine meninger
• Rett til å klage og få tilgang til klageprosedyrer
• Rett til personvern og opplysninger om en selv
• Rett til å delta på brukerundersøkelser
• Rett til bistand fra personlig representant ved behov
• Rett til at taushetsplikten overholdes
• Rett til fritt valg på verneombud
• Rett til fritt valg av styre til fagforening

Alle ansatte i Vinn Industri har taushetsplikt om dine personlige forhold, og all skriftlig informasjon om deg skal oppbevares nedlåst i din personalmappe.

Plikter som deltaker og ansatt ved Vinn Industri Drammen as:

Som deltaker plikter du å forholde deg til din arbeidsleder eller annen ansatt ved Vinn Industri på en positiv og høflig måte. Du plikter til å behandle dine kollegaer og andre med et tilbud ved Vinn på en positiv måte og med respekt.

Vinn Industri Drammen as har nulltoleranse for mobbing og rus.

Du plikter til å møte på arbeidet til rett tid, og bidra til å utføre arbeidet på en best mulig måte etter anvisning fra din leder. Du skal varsle bedriften ved fravær av enhver art. Du plikter å følge vår etiske retningslinjer, vårt verdigrunnlag og vårt reglement.

Dersom pliktene ikke overholdes vil konsekvensene følge Arbeidsmiljøloven og arbeidslivets lover og regler.

For øvrig vises det til bedriftens arbeidsreglement, arbeidsinstrukser, informasjonsbrev og husregler.

«For å gjøre seg fortjent til rettigheter må man også bidra med noe»

01.01.17 – 31.12.18

Visjon: “skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid”

Konsept for empowerment

Mål:

Vi ønsker å bidra til økt egenkraftmobilisering for deltakerne.

Hvorfor:

For oss er det viktig at deltakeren i størst mulig grad skal delta i planleggingen av egne mål, lære å hjelpe seg selv og å stå på egne ben.

Vi vil at man gjennom økt empowerment skal tørre å stå opp for seg selv, og å kunne tørre og si i fra.

Hva legger vi i begrepet Empowerment:

Det å jobbe sammen med andre om et felles prosjekt og et felles mål, der det er raushet og respekt for at hver og en må få utvikle seg i sitt eget tempo. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte gjennom tilrettelagt kvalifisering.

Vår visjon «skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid» sier noe om at vi ønsker at deltaker gjennom trygghet og arbeid skal få økt grad av egen vekst og utvikling, noe som fører til økt egenkraftmobilisering.

Gjennomføring:

Vi tilrettelegger og gjennomfører dette ved at deltaker er med på å lage sine egne mål, noe som er en viktig utviklingsprosess for deltaker gjennom å ta stilling til, tenke igjennom og være med på å bestemme.

Deltaker jobber også daglig tett sammen med arbeidsleder, og kan ved det ta til seg ny læring, og øke sin grad av selvstendighet gjennom å kunne utføre arbeidsoppgaver på egenhånd.

Vinn Industri AS 2017

Visjon: “Skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid”

Konsept for livskvalitet

 

Livskvalitet er:

 1. Uavhengighet
 2. Sosial deltagelse
 3. Velvære

Grunnleggende for livskvalitet er:

 • Personlig utvikling
 • Selvbestemmelse
 • Mellom menneskelige relasjoner
 • Sosial inkludering
 • Rettigheter
 • Følelsesmessig tilfredshet
 • Fysisk tilfredshet
 • Materiell tilfredshet

 

Vårt mål: Vi legger stor vekt på å skape trygghet, trivsel og inkludering i et reelt arbeidsmiljø. Vi ønsker å legge til rette for at man skal ha et meningsfylt arbeid og kunne delta i et sosialt samvær og fellesskap

Vi ønsker å bidra til mestring og økt selvtillit.

Vi ønsker å skape tillit.

Vi ønsker å tilrettelegge for opplevelser i bedriften.

Vi følger opp dette gjennom daglige samtaler, som faller seg naturlig, under arbeid i produksjonen. Ved behov får man en privat samtale med arbeidsleder eller attføringsleder. Vi spør også deltaker om livskvalitet i brukerundersøkelse og i medarbeidersamtalen.

Vinn Industri Drammen AS 2017

Visjon: “Skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid”

BEDRIFTENS holdninger og retningslinjer

Alle ansatte og deltakere ved Vinn Industri skal behandles med likhet og respekt uansett kjønn, alder, politisk holdning, bakgrunn, seksuell legning eller religion.

Vinn Industri Drammen as har utarbeidet et sett dokumenter med mål om å tydeliggjøre bedriftens formål og retningslinjer.  Underliggende for disse dokumentene er prosesser og prosedyrer utarbeidet for å forsikre bedriften om at de mål og resultater som er fastsatt kan nås, og at de er kommunisert med alle ledd og nivåer i bedriften. Dette inngår som en del av bedriftens kontinuerlige forbedring.

Retningslinjer:
• Kvalitetspolitikk
• Rekrutteringspolitikk
• Etiske Retningslinjer
• Rettighetsdokument
• Politikk for konfidensialitet og informasjonsdeling
• Taushetserklæringer
• Verdidokument

Visjon: “skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid”

REKRUTTERINGSPOLITIKK

Ved nyansettelse legger Vinn Industri Drammen as vekt på følgende kriterier:
• Bedriftens behov
• Tverrfaglig bakgrunn
• Kompetanse etter behov
• Alder i balanse med ledergruppen
• Kjønn i balanse med ledergruppen
• Bakgrunn med balanse i ledergruppen
• Holdninger / verdier i samsvar med verdidokument
• Personlig egnethet
• Lønnsevne etter bedriftens økonomi
• Ingen skal diskrimineres på grunn av alder, funksjonshemming, religion, kjønn, rase eller legning.
Vinn rekrutterer gjennom annonser i lokal presse, hjemmeside og via bedriftens kontakter i bemanningsbyrå
Vinn bruker annonseringen til markedsføring av bedriften.
01.01.14 – 31.12.16

Visjon: “skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid”

POLITIKK FOR KONFIDENSIALITET OG INFORMASJONSDELING

Vinn Industri Drammen as har fastsatt prosedyrer, rettigheter og plikter som skal sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell.
• Det er utarbeidet en prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling som danner grunnlag for hvordan bedriften og ansatte handterer denne informasjonen.
• Deltaker ved Vinn Industri undertegner taushetserklæring. Fornyes hvert 2. år.
• Ansatte ved Vinn Industri undertegner taushetserklæring. Fornyes hvert 2. år.
• Det innhentes samtykke fra ansatte og deltakere før avvik fra oppsatte prosedyre.
• Det gjøres unntak fra prosedyrer og taushetserklæring ved fare for liv og helse.
• Eventuelle brudd på prosedyre og taushetsplikten skal varsles tjenestevei.
01.01.14-31.12.16.

Visjon: “skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid”

Informasjonsstyringssystem Vinn Industri Drammen AS

Revidert mars 2012

1. Hensikt
• At nødvendig dokumentasjon blir utarbeidet og oppbevart på en forsvarlig måte
• At ansatte har relevant informasjon lett tilgjengelig og at informasjonsflyten er hensiktsmessig
• At systemet er oppdatert og revidert

2. Grunnleggende dokumenter:
• Bedriftens visjon/ formål, års hjul, verdidokument og prosedyre for konfidensialitet legges til grunn for det samlede informasjonsstyringssystemet.

3. Bedriftens informasjonsstyringssystem består av:
• Post inn/ ut
• Elektronisk post
• Arkiveringsrutiner
• Tidsskrifter
• IT sikkerhet
• Regler for konfidensiell informasjon
• Møter/ referater
• Avvik

01.01.14 – 31.12.16

Visjon: “skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid”

POLITIKK FOR BRUKERMEDVIRKNING

For deltager på VTA tiltak hos Vinn Industri

Vinn skal være en bedrift som utvikler mennesker gjennom trygghet og arbeid.

Vinn Industri AS har utarbeidet en overordnet politikk om hvordan vi vil prioritere å ha fokus på deltagerens brukermedvirkning.

Vårt mål er at våre deltagere i størst mulig grad skal delta i planleggingen av tiltaket og bli inkludert i egne mål.

Vårt mål er at deltager er involvert i alle ledd av:

Vurdering av behov
Planlegging av tjenesten
Evaluering av tjenesten

Disse punktene gjennomføres gjennom produksjonssertifikat/ individuelle mål, Eureka brukerundersøkelse og medarbeidersamtale. Dette gjennomføres en gang per år.

Dette vil medføre at deltagerne har størst mulig grad av aktiv brukermedvirkning.

01.01.14-31.12.16